Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw (Zorgverzekeringswet). De Zorgverzekeringswet (Zvw) vormt samen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. In 2006 is deze Zvw in het leven geroepen ter vervanging van de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. In de Zvw is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om zelf keuzes te maken.

Zorgverzekeraars hebben dus vrijheid gekregen om zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De onderhandelingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen er hard aan toe gaan. Steeds meer zorgverzekeraars kiezen ervoor om niet alle aanbieders voor alle behandelingen te contracteren. Ze contracteren dan alleen die aanbieders die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Indien een zorgaanbieder hier niet aan voldoet kan een verzekeraar, dankzij de vrijheid die ze heeft om eisen te stellen aan zorgaanbieders bij het contracteren, een zorgaanbieder weigeren. Denk hierbij aan het verplicht stellen van een ISO kwaliteitseis. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een ISO 9001, HKZ of NEN 15224. Wil je als zorgaanbieder gecontracteerd worden door een zorgverzekeraar, zul je hierin moeten voorzien.

Bij het stellen van de eisen door verzekeraars moeten ze wel binnen de kaders van de WMG blijven. Verder stellen zorgverzekeraars het hebben van een kwaliteitsstatuut als voorwaarde bij het contracteren.

Zorgverzekeraars bepalen dus zelf met welke zorgaanbieder ze een contract afsluiten. Ze hebben echter wel een zorgplicht. Dat houdt in dat alle verzekerden toegang moeten krijgen tot betaalbare en kwalitatief goede zorg. Ze kunnen dus wel selectief zorg inkopen, maar hebben wel de plicht voldoende zorg in te komen voor verzekerden. Wanneer ze van bepaalde zorg voldoende hebben ingekocht om aan hun zorgplicht te voldoen zullen ze geen nieuwe zorgaanbieders meer contracteren. Er valt door zorgaanbieders dus nog aardig wat te concurreren op dit gebied.

Voor verzekerden is het belangrijk om te kunnen zien welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar. Wil jij als zorgaanbieder weten hoe je meer kans maakt om in aanmerking te komen met voor contract met een zorgverzekeraar en wil je je onderscheiden door te voldoen aan kwaliteitseisen? Neem dan contact met ons op zodat wij dit voor je kunnen uitzoeken.