Zorgbedrijven zorgkantoor WLZ

Sinds begin 2015 neemt de Wlz bepaalde zorgtaken over die vóór 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. De Wet langdurige zorg (Wlz) vormt samen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

De Wlz is bestemd voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, oftewel 24-uurs zorg voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Als zorgaanbieder Wlz (bijvoorbeeld verzorgings- of verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en instellingen voor gehandicapten) heb je een overeenkomst met een zorgkantoor in de regio waar je je zorg wilt leveren en niet met de zorgverzekeraar. Je maakt met dit zorgkantoor afspraken over welke zorg je mag leveren, hoeveel zorg dit zal zijn en welke vergoeding hier tegenover staat. Zorgkantoren mogen hun eigen beleid hanteren rond het contracteren. Echter in tegenstelling tot de zorginkoop door zorgverzekeraars is de onderhandelingsruimte van een zorgkantoor beperkt. Ze zijn namelijk gehouden aan landelijke regels en het beleid van bijvoorbeeld Zorgverzekeraars Nederland.

Om in aanmerking te komen voor een contract moet de zorgaanbieder aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in het landelijk inkoopkader 2017. Enkele voorbeelden van de voorwaarden zijn:

 1. WTZi-toelating
 2. Ingeschreven staat bij de KVK
 3. Voldoen aan een aantal kwaliteitseisen; dit kan bereikt worden door het certificeren aan de hand van ISO 9001, HKZ of NEN 15224.
 4. Voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau van zorg. Hiervoor moet u:
  • met cliënten afspraken maken over hun zorg(leef)plan;
  • medezeggenschap regelen;
  • beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris;
  • etc.

Wil je in aanmerking komen voor een contract met een zorgkantoor en wil je weten aan welke eisen je nog dient te voldoen? Neem dan contact met ons op zodat wij dit voor je uit kunnen zoeken en je kunnen begeleiden naar deze overeenkomt.