Zorgbedrijven gemeente WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz) , Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking.

In de nieuwe wet WMO hebben gemeenten verantwoordelijkheid gekregen voor het bieden van passende ondersteuning aan mensen die niet volledig zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie, of behoefte hebben aan beschermd wonen of opvang.

Per 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd. Verschillende taken vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en naar de overheid via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Er is inmiddels ook een nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015). De gemeente is daarmee dus verantwoordelijk geworden voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. In deze nieuwe wet staat dat gemeente de wet kan laten uitvoeren door derden. De gemeenten hebben hierin een bepaalde mate van vrijheid gekregen om zorg wel of niet openbaar aan te besteden. Er zijn in de wet bepalingen criteria opgenomen over de eisen die de gemeente moeten hanteren bij aanbestedingen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is één van die eisen die veel naar voren komt binnen gemeenten door heel Nederland. Een kwaliteitsmanagementsysteem kan bijvoorbeeld ISO 9001:2015 of HKZ zijn maar er zijn ook veel provincies die eigen systemen hebben opgezet welke ook binnen de eisen van gemeentes geaccepteerd zijn. Dit is dus voor iedere gemeente apart bepaald en hierdoor moet er bij het invullen van zo’n aanbesteding goed gekeken worden naar “wat wordt er nu werkelijk van mij verwacht”?

Het aanbestedingsrecht zorgt ervoor dat inschrijvende aanbieders een gelijke kans krijgen op het toewijzen van opdrachten. De aanbestedingswet bevat procedurele vereisten, algemene beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie die een eerlijke strijd waarborgen. Verder worden er kwaliteitseisen aan een zorgbedrijf gesteld. Wanneer er aan onderstaande kwaliteitseisen voldaan wordt kan het zorgbedrijf meedoen met de aanbestedingsprocedure van het zorgkantoor of gemeente en heeft meer kans om een opdracht van een aanbesteding toegewezen te krijgen.

Voorbeelden van deze kwaliteitseisen zijn:

  • Voldoen aan de normen verantwoorde zorg;
  • Gecertificeerd kwaliteitssysteem (conform, HKZ, ISO 9001, NEN 15224 etc.);
  • Instelling cliëntenraad;
  • Onafhankelijke klachtencommissie;
  • Klanttevredenheidsmeting;
  • Interne audits;
  • Management review.

Wil jij begeleid worden naar een gecertificeerd kwaliteitssysteem of de andere benoemde kwaliteitseisen. Neem dan contact met ons op zodat we gezamenlijk kunnen bekijken waarmee wij je kunnen ondersteunen.