Wijziging HKZ norm
De aanpassing van de ISO 9001:2008 versie naar de nieuwe 2015 versie heeft ook gevolgen voor de HKZ-normen. De HKZ-normen die “ISO compatibel” zijn zullen uiteraard dan ook herzien moeten gaan worden. In deze normen worden namelijk aanpassingen verricht die het gevolg zijn van de wijzigingen in de ISO 9001. Je ziet deze overgang misschien als een nadeel, echter biedt deze herziening van de norm veel mogelijkheden om praktischer met normering om te gaan en overbodige informatie te schrappen.

Hieronder tref je een opsomming aan van alle HKZ-normen die herzien worden. Wil je de overstap nemen naar de nieuwe versie? Zorg er dan voor dat je vóór 15 september 2018 gecertificeerd bent.

Voor wie gelden de veranderingen
 De ISO 9001 compatibel HKZ-normen zijn:

  1. Algemeen organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9) 2. Ambulancezorg 3. Bemiddeling 4. Dagopvang en buitenschoolse opvang 5. Dialysecentra 6. Extramurale Fysiotherapiepraktijken 7. Gastouderbureaus 8. Geestelijke Gezondheidszorg 9. Gehandicaptenzorg 10. Gezondheidscentra Commando Luchtstrijdkrachten 11. GHOR 12. Huisartsendienstenstructuren 13. Jeugdzorg 14. Justitiële Jeugdinrichtingen 15. Ketenkwaliteit Diabeteszorg 16. Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden 17. Kinderopvang 18. Kraamzorg 19. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening 20. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 21. Medisch Specialistische Revalidatiezorg 22. Openbare Apotheken 23. Orthodontistenpraktijk 24. Peuterspeelzalen 25. Publieke Gezondheidszorg 26. Reclassering 27. Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen 28. Tandartspraktijk 29. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Wat verandert er?
Belangrijke thema’s in de nieuwe ISO 9001, die consequenties hebben voor de eerder genoemde HKZ-normen, zijn: – Stakeholders en context – Risico’s en kansen – Leiderschap, verantwoordelijkheid directie (top-management) – Beschrijven van processen – Personeel en kennis – Kwaliteitssysteem: doel of middel – Afwijkingen – Kwaliteitshandboek en documentatie.

Aanpassingen zijn o.a.

  • Meer aandacht voor risicogericht denken, maar ook voor kansen.
  • Meer nadruk op commitment en leiderschap van het topmanagement.
  • Omgeving en de veranderingen hierin krijgen meer aandacht.
  • Meer aandacht voor processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd.
  • Eisen en verwachtingen van zowel de klant als de stakeholder in beeld brengen.
    Meer vrijheid in het vastleggen in procedures.